คำสั่งที่ใช้งานของ vi และ vim

 

 

คำสั่งที่ใช้งานของ vi และ vim
vi_vim

 

 

vi_vim

ที่มา: http://www.viemu.com/vi-vim-cheat-sheet.gif

โฆษณา