ภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณิตศาสตร์

english-into-math-source        ในปี ค.ศ. 2015 หรือปี พ.ศ.2558 จะเป็นปีที่ทุกประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นติมอร์ -เลสเต เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งแน่นอนภาษาที่ประชาคมใช้เป็นภาษากลางก็คือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้นประเทศไทยจะต้องมีการปรับปรุงด้านการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายโดยเริ่มนำร่องจากโรงเรียนที่เข้าสู่มาตรฐานสากล ให้มีการอบรมการเรียนการสอนของครูวิทย์-คณิตฯ โดยใช้ภาษาอังกฤษ  จัดโดยสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. จัดอบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  ณ เมาเทนพาร์คสวิตเซอร์แลนด์รีสอร์ต อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ดังนั้นในฐานะครูคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่สอนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเลยหาแหล่งความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู

เว็บไซต์ http://www.mathinenglish.com

เว็บไซต์ http://www.teachhub.com

เว็บไซต์ http://www.uefap.com

ไฟล์ pdf การใช้ภาษาอังกฤษในคณิตศาสตร์

โฆษณา

การติดตั้งโปรแกรม Geogebra เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก ในสายตาของนักเรียนและอาจรวมถึงคนทั่วไปด้วย เพราะเนื่องจากส่วนใหญ่จะมีความเป็นนามธรรม ดังนั้นคนที่เป็นครูคณิตศาสตร์จะต้องพยายามหาวิธีการ สื่อและอุปกรณ์มาอธิบายให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหา ซึ่งในปัจจุบันก็มีมากมาย โปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากๆ ก็คือ  โปรแกรม Sketch Pad ก็มีข้อจำกัดเรื่องลิขสิทธิ์ ในฐานะที่เป็นครูคณิตศาสตร์คนหนึ่ง ก็ได้ใช้โปรแกรมนี้จากลิขสิทธิ์ของโรงเรียนที่ได้รับมาจาก สสวท. แต่ด้วยความที่เป็นครูเทคโนฯ ด้วยก็มาเจอโปรแกรม Geogebra 4.2 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมาก มีเนื้อที่ใช้ได้ตั้งแต่ระดับโรงเรียนไปจนถึงมหาวิทยาลัย และใช้ได้ครอบคลุมเนื้อหาหลายสาระการเรียนรู้ของคณิตศาสตร์ เช่น พีชคณิต เลขาคณิต สถิติ และแคลคูลัส เป็นต้น และที่สำคัญ free ด้วย

sY5CV

 

install_Geogebra

ที่มา : http://www.geogebra.org

โปรแกรม Multimedia Logic

โปรแกรม Multimedia Logic เป็นฟรีโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เหมาะแก่การนำมาใช้ในด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและวงจรเกทพื้นฐาน

logicexในที่นี้ขอนำเสนอ การติดตั้งโปรแกรม Multimedia Logic ก่อนนะครับ

install_Multimedia_Logic

ที่มา : http://www.softronix.com/logic.html