กลอนนี้สำหรับผู้ที่จะเป็นผู้บริหาร

imagesCAXCAHSZเอาแต่โกรธลูกน้องไปไร้เหตุผล จะอับจนหมดคนทำงานให้
โดนลบหลู่สิ้นทั้งความวางใจ คุณค่าไซร้ก็หมดลดราคา
เป็นผู้นำหากอาฆาตร้ายกาจยิ่ง เพราะเป็นสิ่งทำลายความก้าวหน้า
ความตระหนี่ครอบจิตผิดวาจา ทุกคนตราคำแสลงแล้งน้ำใจ
ความจริงใจมิเคยให้แก่ใครเขา ทั้งหูเบาไม่มีมิตรผิดวิสัย
พูดอวดตนบ่นด่าว่าเรื่อยไป จนใครก็เอือมเสื่อมศรัทธา

เป็นผู้นำยึดคุณธรรมนำชีวิต กัลยาณมิตรก็ใส่ใจได้ศึกษา
อิทธิบาทพรหมวิหารสานสร้างมา เสริมปัญญาแต่งเติมเพิ่มทุกวัน
เป็นผู้นำอย่าอวดตนหวังผลเลิศ เพราะไม่เกิดผลดีที่สร้างสรรค์
หันมาสร้างขวัญส่วนรวมร่วมใจกัน จะช่วยสรรค์สัมพันธ์อันดีงาม
ย่าช่างติช่างขู่กูนี้เก่ง อย่าเพ็งเล็งเพราะเกลียดและเหยียดหยาม
ต้องเชิดชูให้เกียรติแต่พองาม ให้รู้ถามห่วงใยด้วยใจจริง………
โฆษณา

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณิตศาสตร์

english-into-math-source        ในปี ค.ศ. 2015 หรือปี พ.ศ.2558 จะเป็นปีที่ทุกประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นติมอร์ -เลสเต เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งแน่นอนภาษาที่ประชาคมใช้เป็นภาษากลางก็คือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้นประเทศไทยจะต้องมีการปรับปรุงด้านการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายโดยเริ่มนำร่องจากโรงเรียนที่เข้าสู่มาตรฐานสากล ให้มีการอบรมการเรียนการสอนของครูวิทย์-คณิตฯ โดยใช้ภาษาอังกฤษ  จัดโดยสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. จัดอบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  ณ เมาเทนพาร์คสวิตเซอร์แลนด์รีสอร์ต อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ดังนั้นในฐานะครูคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่สอนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเลยหาแหล่งความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู

เว็บไซต์ http://www.mathinenglish.com

เว็บไซต์ http://www.teachhub.com

เว็บไซต์ http://www.uefap.com

ไฟล์ pdf การใช้ภาษาอังกฤษในคณิตศาสตร์

คนที่ประสบความสำเร็จ และคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ

Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities.

They vary in their desires to reach their potential

Maxwell

คนที่ประสบความสำเร็จ และคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ มีความสามารถไม่แตกต่างกันมากนัก

แต่ที่แตกต่างกันมาก คือ ความต้องการ ที่จะไปให้ถึงความฝัน ของพวกเขา


– แมกซ์เวล –

นกทำรังให้ดูไม้ ข้าเลือกนายให้ดูน้ำใจ

นกทำรังให้ดูไม้ ข้าเลือกนายให้ดูน้ำใจ

“ธรรมดาเกิดมาเป็นชาย แม้จะแสวงหาเจ้านายซึ่งจะเป็นที่พึ่งนั้น ก็ให้พิเคราะห์ดูน้ำใจเจ้านายซึ่งโอบอ้อมอารีเป็นสัตย์เป็นธรรมจึงให้เข้า อยู่ด้วย แล้วให้ตั้งใจทำราชการโดยซื่อสัตย์สุจริตประการหนึ่งให้มีใจทำไมตรีแก่ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูงเก่าแก่ไว้อย่าให้ขาด แม้มาตรว่าจะมีภัยสิ่งใดมาถึงตัว ก็จะเผอิญให้มีผู้มาช่วยแก้ไขพ้นจากอันตรายได้ ถ้าจะคิดการสิ่งใดเล่าก็จะสำเร็จ” 

วาทะสามก๊กที่กล่าวแก่เจียวก้าน ถึงการเลือกนายผู้รับใช้ของชายชาติทหารของจิวยี่