ลองจิจูด ( Longitude ) และค่าละติจูด( Latitude )

ลองจิจูด ( Longitude ) และค่าละติจูด( Latitude ) 

ลองจิจูด คือมุมที่วัดระหว่างจุดใด ๆ กับเส้นเมอริเดียนที่ศูนย์ มีค่าสูงสุด 180 องศา ซึ่งพาดผ่านหอดูดาวหลวงกรีนิช สหราชอาณาจักร เส้นที่ลากต่อเชื่อมทุกจุดที่มีลองจิจูดเท่ากันจะเรียกว่า เส้นเมริเดียน (meridian)  (อังกฤษ: Longitude) หรือเดิมเรียกว่า เส้นแวง แทนด้วยอักษรกรีก λ เป็นพิกัดที่ใช้บอกตำแหน่งบนพื้นโลก

ลองจิจูด (Longitude) เป็นระยะทางเชิงมุมระหว่างเมริเดียนกรีนิช กับเมริเดียนซึ่งผ่านตำบลที่ตรวจซึ่งวัดไปตามขอบของเส้นศูนย์สูตร หรือขอบของเส้นขนานละติจูด หรือเป็นมุมแนวระดับที่แกนโลกในระหว่างพื้นของเมริเดียนกรนิชกับพื้นของเมริ เดียนซึ่งผ่านตำบลที่ตรวจ ตามปรกติวัดเป็น องศา ลิปดา และฟิลิปดา โดยนับ 0 (ศูนย์) องศาจากเมริเดียนกรนิชจนถึง 180 องศาไปทางตะวันออกหรือตะวันตกของเมริเดียนกรีนิช

พิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates)
เป็นระบบอ้างอิงบนพื้นผิวพิภพ ตำแหน่งของจุดใดๆ บนพื้นผิวพิภพสามารถกำหนดได้ด้วยค่าละติจูด( Latitude ) และลองจิจูด ( Longitude )

ลองจิจูด
เส้นรอยตัดบนพื้นผิวพิภพที่เกิดจากการสมมติใช้พื้นราบตัดพิภพ โดยให้พื้นราบผ่านแนวแกนหมุนของพิภพ เส้นรอยตัดบนพื้นผิวพิภพดังกล่าวเรียกว่า เส้นลองจิจูดหรือเส้นเมริเดียน ( Meridian)
ลองจิจูดศูนย์องศา คือเส้นลองจิจูดที่ผ่านหอส่งดาว ณ เมืองกรีนิส (Greenwich) ในประเทศอังกฤษ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เมริเดียนหลัก ( Prime Meridian)
การกำหนดค่าลองจิจูด คือค่าง่ามมุมที่จุดศูนย์กลางพิภพบนพื้นศูนย์สูตรโดยใช้แนวเส้นตรงที่ลากจาก จุดศูนย์กลางพิภพมายังเมริเดียนหลักเป็นแนวเริ่มนับค่าง่ามมุมไปทางตะวันออก 180 องศา เรียกว่า ลองจิจูดตะวันออก และนับค่าง่ามมุมไปทางตะวันตก 180 องศา เรียกว่า
ลองจิจูดตะวันตก เส้นลองจิจูดที่ 180 องศาตะวันออกและตะวันตกเป็นเส้นเดียวกัน
ลองจิจูดทุกเส้นเป็นส่วนโค้งของวงกลมใหญ่(Great Circle)
ระยะห่างระหว่างเส้นลองจิจูด 1 องศา ตามเส้นศูนย์สูตร คิดเป็นระยะทางประมาณ 111 กิโลเมตร (69 ไมล์) และ 1 พิลิปดา มีระยะห่างประมาณ 30.48 เมตร (100 ฟุต) แต่เนื่องจากเส้นลองจิจูตทุกเส้นจะไปบรรจบกันที่จุดขั้วเหนือและขั้วใต้ของพิภพ ดังนั้น ระยะห่างระหว่างเส้นลองจิจูดจึงน้อยลงๆ เมื่อยิ่งห่างจากเส้นศูนย์สูตรออกไป

ละติจูด คืออะไร ดูความหมายละติจูด

ละติจูด คือมุมที่วัดระหว่างจุดใด ๆ กับเส้นศูนย์สูตร มีค่าสูงสุด 90 องศา เส้นที่ลากต่อเชื่อมทุกจุดที่มีละติจูดเท่ากันเราเรียกว่า เส้นขนาน (parallel) เวียนเป็นวงกลมรอบโลก โดยขั้วโลกแต่ละขั้วจะมีค่าละติจูดเป็น 90 องศา เช่น ขั้วโลกเหนือมีละติจูด 90 องศาเหนือ เป็นต้น
ละติจูด (อังกฤษ: Latitude) หรือเดิมเรียกว่า เส้นรุ้ง แทนด้วยอักษรกรีก φ เป็นพิกัดที่ใช้บอกตำแหน่งบนพื้นโลกและแบ่งเขตสภาวะอากาศโดยวัดจากเส้นศูนย์สูตร พิกัดที่ใช้คู่กัน คือ ลองจิจูด พื้นที่ที่มีพิกัดละติจูดต่างกัน จะมีสภาพภูมิอากาศ (Climate) และกาลอากาศ (Weather) ต่างกัน ละติจูดมีค่าตั้งแต่ 0 องศาที่เส้นศูนย์สูตร ไปจนถึง 90 องศาที่บริเวณขั้วโลก (นับเป็น 90 องศาเหนือหรือใต้) เนื่องจากเป็นการวัดมุมจากจุดสมมติที่เส้นศูนย์สูตรไปยังจุดขั้วโลกที่ 90 องศา
พิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates)
เป็นระบบอ้างอิงบนพื้นผิวพิภพ ตำแหน่งของจุดใดๆ บนพื้นผิวพิภพสามารถกำหนดได้ด้วยค่าละติจูด( Latitude ) และลองจิจูด ( Longitude )
ละติจูด
เส้นรอยตัดบนพื้นผิวพิภพที่เกิดจากการสมมติใช้พื้นราบตัดพิภพโดยให้พื้นราบนั้นตั้งได้ฉากกับแกนหมุนของพิภพเสมอ เส้นรอยตัดดังกล่าวนั้นคือเส้นละติจูด นิยมเรียกสั้นๆ ว่า “ เส้นขนาน”
ละติจูดศูนย์องศา คือ เส้นรอยตัดบนพื้นผิวพิภพ ที่เกิดจากพื้นราบที่ตั้งได้ฉากกับแกนหมุนตัดผ่านจุดศูนย์กลางของพิภพ เส้นรอยตัดเส้นนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เส้นศูนย์สูตร” (Equator) ซึ่งเป็นวงขนานละติจูดวงใหญ่ที่สุด
ค่าละติจูดของวงละติจูดใด คือ ค่ามุมที่จุดศูนย์กลางของพิภพนับไปตามพื้นราบที่บรรจุแกนหมุนของพิภพ เริ่มจากพื้นศูนย์สูตรถึงแนวเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางพิภพไปยังวงละติจูตนั้น
จุดขั้วเหนือของพิภพมีค่าละติจูดเท่ากับ 90 องศาเหนือ และที่จุดขั้วใต้ของพิภพมีค่าละติจูดเท่ากับ 90 องศาใต้
เนื่องจากพื้นของวงละติจูดศูนย์องศา หรือพื้นศูนย์สูตร เป็นพื้นที่ตัดผ่านจุดศูนย์กลางของพิภพ วงศูนย์สูตรจึงถูกเรียกว่า “วงกลมใหญ่” ส่วนละติจูดอื่นๆ เป็นวงกลมเล็ก วงละติจูตจะมีขนาดเล็กลงๆ เมื่อห่างวงศูนย์สูตรออกไปจนกระทั่งกลายเป็นจุดที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้
ระยะห่างระหว่างเส้นละติจูด 1 องศา คิดเป็นระยะทางบนผิวพิภพประมาณ 111 กิโลเมตร (69 ไมล์) และ 1 พิลิปดา มีระยะห่างประมาณ 30.48 เมตร (100 ฟุต)

ที่มา : 1.  http://www.rimnam.com/
          2. http://th.wikipedia.org/wiki

โฆษณา

การติดตั้งโปรแกรม Mapserver 5.6.1 บน Ubuntu Server 10.04.4 LTS เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

ปัจจุบันการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความก้าวหน้าอย่างมาก หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีทั้งที่เป็น Licence และ free ในที่ผู้เขียนก็เคยมีประสบการณ์ตอนเป็นนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร ประมาณปี 2547 ได้มีส่วนในการดำเนินการจัดทำระบบ GIS ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งขณะนั้นได้จ้างให้บุคลากรของ ม.นเรศวร มาจัดทำระบบ GIS ขึ้นเผยแพร่ทาง Internet แต่เผยแพร่ได้ไม่กี่เดือน เจ้าของลิขสิทธิ์ก็แจ้งท้วงค่าลิขสิทธิ์ งานเข้าเลยล่ะ เป็นผู้ดูแลระบบ it ของจังหวัด ก็เลยต้องรีบปลดระบบออก จากนั้นมาก็เลยศึกษา ตัว Mapserver แต่ก็ไม่ได้เผยแพร่เลย เพราะมีการเปลี่ยนงานไปที่ทำไปตลอดทั้งงานบุคคล พอมางานสอน จึงได้มีเวลามาทำ จนเค้าเปลี่ยนเป็นระบบ 3D กันแล้ว วันนี้ขอนำเสนอการติดตั้ง mapserver 5.6 บน Ubuntu Server 10.04 ฟรีทุกอย่างครับไม่เสียตังส์อ่ะ
imaginstall_Mapserver_5.6_ubuntu_server_10

ที่มา : 1. http://releases.ubuntu.com/lucid/ubuntu-10.04.4-server-i386.iso
2. http://mapserver.org/

การติดตั้งโปรแกรม Geogebra เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก ในสายตาของนักเรียนและอาจรวมถึงคนทั่วไปด้วย เพราะเนื่องจากส่วนใหญ่จะมีความเป็นนามธรรม ดังนั้นคนที่เป็นครูคณิตศาสตร์จะต้องพยายามหาวิธีการ สื่อและอุปกรณ์มาอธิบายให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหา ซึ่งในปัจจุบันก็มีมากมาย โปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากๆ ก็คือ  โปรแกรม Sketch Pad ก็มีข้อจำกัดเรื่องลิขสิทธิ์ ในฐานะที่เป็นครูคณิตศาสตร์คนหนึ่ง ก็ได้ใช้โปรแกรมนี้จากลิขสิทธิ์ของโรงเรียนที่ได้รับมาจาก สสวท. แต่ด้วยความที่เป็นครูเทคโนฯ ด้วยก็มาเจอโปรแกรม Geogebra 4.2 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมาก มีเนื้อที่ใช้ได้ตั้งแต่ระดับโรงเรียนไปจนถึงมหาวิทยาลัย และใช้ได้ครอบคลุมเนื้อหาหลายสาระการเรียนรู้ของคณิตศาสตร์ เช่น พีชคณิต เลขาคณิต สถิติ และแคลคูลัส เป็นต้น และที่สำคัญ free ด้วย

sY5CV

 

install_Geogebra

ที่มา : http://www.geogebra.org

การติดตั้งโปรแกรม Celestia เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้เรื่องโลกและดาราศาสตร์

สำหรับเพื่อนครูที่ต้องการหาโปรแกรมช่วยในการเรียนรู้เรื่องโลกและดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นความรู้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โปรแกรมตัวนี้น่าจะเป็นอะไรที่พอจะตอบโจทย์ได้ ในส่วนนี้ขอนำเสนอการติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับ

celestiasplash_default

install_Celestia

ที่มา : http://www.shatters.net/celestia/

 

ขั้นตอนการสมัคร WordPress.com เพื่อใช้งานเป็น Web Blog เผยแพร่ผลงาน

ขั้นตอนการสมัคร WordPress.com เพื่อใช้งานเป็น Web Blog เผยแพร่ผลงาน ซึ่งได้เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การใช้ ICT กับการสอนสังคม โดยใช้โปรแกรม Google Earth และโปรแกรม Ulead V.11 ในการเชื่อมโยงความรู้สู่อาเซียน วันที่ 12-13 กันยายน 2555 ณ โรงแรมโฆสิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์

create_wordpress